Skip to main content

مجمع عمومی عادی

انواع مجامع عمومی شركتهای سهامی

 

مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور چندین نفر برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

 

انواع مجامع عمومی شرکت‌ها شامل موارد زیر است که در ادامه به توضیح هریک خواهیم پرداخت:

  1. مجمع عمومی موسس
  2. مجمع عمومی عادی
  3. مجمع عمومی فوق العاده
  4. مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

 

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی،  کلیه سهام شرکت – پرداخت مبالغ لازم – جلسه درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن می باشد.

 

در این مجمع اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کنند و روزنامه کثیرالانتشار را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند.

 

 قبول سمت خود دلیل برای این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود .

 

 مجمع عمومی موسس که برای شرکت های سهامی عام الزامی و برای شرکت های خاص غیر الزامی است و به منظور تاسیس شرکت بر اساس موازین قانونی و اطمینان شرکاء از این موضوع تشکیل می شود .

 

وظایف مجمع عمومی موسس عبارت است از:

 

1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازمه
2- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
3- تصویب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
4- تعیین روزنامه

نکته : گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع در آن تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

 

 

 

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

 

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی که به لحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است بطور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل و در چارچوب وظایف مقرر  در اساسنامه ، بحث ، بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.

 

وظایف مجمع عمومی عادی

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .

2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان

3- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

4- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

 

نکته

 

  • بر طبق ماده 90 قانون تجارت، تقسیم سود بین سهامداران و اخذ اندوخته، تنها پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت سود ده بودن شركت تقسیم حداقل ده درصد از سود خالص بین سهامداران الزامی است.

 

  • برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی حضور حداقل بیش از نصف سهامداران دارای حق رای الزامی است .

 

  • ماده 78 قانون می گوید چنانچه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود جلسه بعدی ( دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن نیز قانونی می باشد منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ( عدم تشکیل آن ) قید شده باشد. 

 

  • تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. (مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود(ماده 88) )

 

  • در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود .

 

  • رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

 

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

 

مجمع عمومی فوق العاده که متشکل از اجتماع صاحبان سهام شرکت است. در مواقع اضطراری و زمانی که موضوع فوق العاده ای مطرح باشد تشکیل می شود.

 

بنابراین تشکیل جلسه این مجمع برخلاف مجمع عمومی عادی تابع نظم و انضباط خاصی نیست . دراین مجمع اتفاقات زیر به وقوع می پیوندد.

 

1- تغییر اساسنامه شرکت

 

2- تغییر سرمایه شرکت

 

3- انحلال قبل از موعد شرکت

 

برای به حد نصاب رسیدن و  تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده  حضور بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رای الزامی است . چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود دعوت دوم یا حضور بیش از یک سوم صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 

تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه معتبر می باشد.

 

 

مجمع عمومی عادی

 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

طبق ماده 92 قانون هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در موقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت باید دستور جلسه مجمع در آگهی دعوت قید شود.


 

طبق  ماده 94 قانون تجارت ، هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. به عبارت دیگر می توان گفت تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام در صلاحیت هیچیک از مجامع عمومی ( عادی ، موسس یا فوق العاده ) نمی باشد.

 

 

چگونگی  دعوت و شرایط برای تشکیل جلسات مجمع عمومی طبق قانون تجارت

 

مواد 97 لغایت 106 قانون تجارت نحوه دعوت و ترتیب جلسات مجامع عمومی را به شرح ذیل تقویم نموده است :

 

1-در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری (همچنین سایت کدال) که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید البته در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .

 

2- فاصله انتشار دعوتنامه دو اجلاس مجمع عمومی و تشکیل جلسه آن ها نباید از حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز بیشتر باشد .

 

3- دعوت مجمع عمومی عادی از وظایف هیات مدیره است ولی چنانچه هیات مدیره به هر دلیل از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه سالانه در موعد مقرر دعوت ننماید بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساَ به این کار اقدام نمایند.

 

4- هر صاحب سهم که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشد باید قبل از تشکیل جلسه دریافت ورقه ورود به جلسه که در قبال ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم صادر می شود به شرکت مراجعه نماید. ورود به جلسه مجمع عمومی صرفاَ با ارائه ورقه ورود به جلسه مجاز می باشد.

 

5- صورتجلسه حضورحاضرین در مجمع عمومی به نحوی که مبین هویت کامل، اقامتگاه ، تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حضار بوده و به امضاء آن ها رسیده باشد برای هر جلسه تهیه گردد.

 

6- در آگهی دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با ذکر ساعت و نشانی کامل قید گردد.

 

7- در جلسات مجمع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است .

 

8- منظور از اکثریت آراء در جلسات مختلف مجمع عمومی، اکثریت حاضرین در جلسه است .

 

9- صاحبان سهام یک پنجم سرمایه شرکت می توانند راساَ از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آورند منوط به اینکه قبلاَ این درخواست را از هیات مدیره و سپس بازرس یا بازرسان کرده باشند و با امتاع آن ها مواجه شوند. مهلت مقرر برای هیات مدیره و بازرسان در این مورد ( دعوت از مجمع عمومی ) به ترتیب 20 روز و 10 روز خواهد بود .

 

10- جلسات مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای متشکل از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می شوند . ریاست مجمع با رییس هیات مدیره شرکت خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نموده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل مدیر یا مدیران جزو دستور جلسه باشد رییس مجمع با اکثریت نسبی از بین سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می گردد. ناظران نیز باید از میان سهامداران باشند ولی منشی جلسه می تواند صاحب سهم نباشد .

 

11- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تهیه می شود که به امضاء هیات رییسه رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

 

12- چنانچه در مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اتخاذ تصمیم واقع نشود هیات رییسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت و جلسه بعدی نیز در امتداد جلسه اول محسوب می شود .

 

 

 

مجمع عمومی موسس

 

 

طبق مصوبه ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.

 

1- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
2- تصویب ترازنامه
3-کاهش یا افزایش سرمایه
4-تغییرات اساسنامه
5- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد.

 

طبق  ماده 94 قانون تجارت ، هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. به عبارت دیگر می توان گفت تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام در صلاحیت هیچیک از مجامع عمومی ( عادی ، موسس یا فوق العاده ) نمی باشد.


 

امیدوارم با مطلب فوق گامی در جهت ارتقاء آموزشی شما در بازار سرمایه برداشته باشم.

افزایش سرمایه

انواع افزایش سرمایه

 

افزایش سرمایه یکی از کلیدی ترین تغییرات شرکت ها برای تامین منابع مالی خود می باشد و برای سرمایه گذاران در بورس و اوراق بهادر نیز این تغیرات مهم می باشد و همچنین نیاز هست تا سرمایه گذاران از انواع افزایش سرمایه و روش های آناطلاعات بیشتری کسب نماییند در بورس خبر افزایش سرمایه یک شرکت می تواند قیمت یک سهم را دستخوش تغییرات قابل توجهی بکند. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا در این مطلب توضیحاتی درباره این موضوع و انواع روش های آن برای علاقه مندان به بازار سرمایه ارائه کنم.

 

 

افزایش سرمایه چیست و به چه دلیل انجام می شود؟

 انواع روش های افزایش سرمایه کدامند؟

حق تقدم چیست؟

قیمت سهام پس از افزایش سرمایه چگونه محاسبه می شود؟

 

افزایش سرمایه چیست و چرا انجام می شود ؟

 

هرگاه شرکت برای توسعه فعالیتهای خود مثل تاسیس یک خط تولید جدید یا تاسیس یک کارخانه دیگر و … به منابع مالی جدید نیازداشته باشد، با پیشنهاد اعضای هیئت مدیره ، سهامداران شرکت موضوع افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق العاد مورد بررسی و رأی گیری قرار می دهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش پیدا کند.

 

انواع افزایش سرمایه

 

 انواع افزایش سرمایه عبارتند از:

· از محل سود انباشته و اندوخته در قالب سهام جایزه

· از محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم

· از محل صرف سهام

 

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته (سهام جایزه)

 

در این روش شرکت سهام جدیدی ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می دهد . برای این کار نیازی به پرداخت پولی توسط سهامداران نمی باشد چون شرکت سود انباشته قابل توجهی دارد. طبق قانون تجارت شرکت ها موظف هستند سالیانه درصدی از سود خود را نزد خود نگهداری کنند. این سود در حسابی تحت عنوان سود انباشته در صورت های مالی شرکت ثبت می شود. در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی دارد، تصمیم می گیرد که افزایش سرمایه خود را از این روش انجام بدهد و با این کار منابع جدید مورد نیاز خود را تامین کند. پس در روش سود انباشته عملا جریان نقدینگی جدید به شرکت وارد نمی شود. پس به دلیل اینکه سهامداران پولی برای سهام جدید خود پرداخت نمی کند به سهامی که به این روش به سهامدار تعلق می گیرد، سهام جایزه هم گفته می شود. در روش سود انباشته درصد مالکیت شما در شرکت تغییری پیدا نمی کند، یعنی به همان نسبت که سرمایه شرکت زیاد می شود تعداد سهام شما نیز افزایش پیدا می کند. از نظر تئوریک میزان دارایی شما نیز تغییری نمی کند، یعنی به همان نسبت که تعداد سهام شما زیاد می شود قیمت سهام کاهش پیدا می کند که عموما پس از چند ماه به صورت خودکار سهام جایزه به پورتفوی سرمایه گذاری اضافه خواهد شد.

 

قیمت سهم پس از افزایش سرمایه

 

پس از افزایش سرمایه قیمت جدید سهام  دستخوش تغییراتی می شود که با فرمول زیر می توان محاسبه کرد:

فرمول افزایش سرمایه

فرمول افزایش سرمایه انباشته

 

نمونه

 

فرض کنید قیمت سهام شرکتی ۲۰۰۰ ریال است و این شرکت از محل سود انباشته ۴۰ درصد افزایش سرمایه میدهد. طبق فرمول، قیمت هر سهم جدید به صورت زیرمحاسبه خواهد شد:

X=40/100=0.4

ریال۱۴۲۸٫۵=۰٫۴+۱/۲۰۰۰=قیمت سهم پس از افزایش سرمایه

همانطور که مشاهده می کنید اگر مثلا شما قبل از افزایش سرمایه ۱۰۰۰ سهم ۲۰۰۰ ریالی داشتید پس از آن ۱۴۰۰ سهم ۱۴۲۸ ریالی دارید که مجموع دارایی شما در این ۲ حالت یکی می شود.

 

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات (حق تقدم)

 

در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی ندارد و یا می خواهد که منابع مالی جدید به شرکت وارد کند از محل آورده نقدی سهامداران اقدام به افزایش سرمایه می کند. به دلیل اینکه افزایش سرمایه از این روش، نیازمند تأمین منابع جدید از سوی سهامداران فعلی شرکت است، شرکت حق استفاده و حضور در آن را ابتدا به سهامداران شرکت می‌دهد. به این صورت که اوراقی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران فعلی قرار می گیرد. سهامدار در مدت زمان مجاز برای معاملات این اوراق که معمولا ۲ ماه است و به آن مهلت پذیره نویسی گفته می شود، می تواند یکی از دو کار را انجام دهد:

 

1-     پرداخت مبلغ اسمی سهام: 

 

در این روش شما به ازای هر سهم باید مبلغی را در بازه زمانی ۲ماهه به شرکت پرداخت نمایید. این مبلغ در ایران معمولا ۱۰۰۰ ریال (قیمت اسمی سهم) است. با این کار پس از طی شدن مراحل افزایش سرمایه، حق تقدم شما تبدیل به سهم عادی می شود.

2-     فروش حق تقدم: 

اگرشما به هر علتی تمایل نداشته باشید که از حق تقدم های خود استفاده کنید می توانید در بازه زمانی ۲ ماهه حق تقدم های خود را به سرمایه گذاران دیگر بفروشید. این حق تقدم ها مثل سهام عادی در بورس قابل معامله هستند. مثلا حق تقدم بانک تجارت با نماد وتجارت، با نماد وتجارتح معامله می شود. قیمت حق تقدم به اندازه آورده شما (معمولا ۱۰۰۰ ریال) از قیمت روز سهم اصلی در بازار کمتر است.

نکته: اگر شما به هر علتی مبلغ اسمی سهام را پرداخت نکنید و همچنین حق تقدم خود را نیز به فروش نرسانید، پس از اتمام مهلت پذیره نویسی حق تقدم سهام شما به فروش می رود.یعنی شرکت حق تقدم های استفاده نشده را از طریق بورس به فروش می رساند و مبلغ حاصل از فروش را بعد از کسر کارمزدها به حساب شما واریز می کند. قیمت فروش در این مواقع معمولا نزدیک به قیمت روزهای آخر پذیره نویسی حق تقدم هاست.

 

 قیمت سهم پس از افزایش سرمایه

 

پس از افزایش سرمایه قیمت جدید سهام  دستخوش تغییراتی می شود که با فرمول زیر می توان محاسبه کرد:

 

فرمول افزایش سرمایه

فرمول افزایش سرمایه حق تقذم

نمونه

فرض کنید قیمت هر سهم شرکتی ۶۰۰۰ ریال است و این شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی ۳۰۰ درصد افزایش سرمایه داده و به ازای هر سهم جدید ۱۰۰۰ ریال(یعنی همان ارزش سهمی) از سهامداران مطالبه می‌کند. قیمت هر سهم جدید و همچنین قیمت حق تقدم سهم این شرکت به صورت زیر خواهد بود:

X=300/100=3

ریال۲۲۵۰=۱+۳/(۳ *۱۰۰۰ )+۶۰۰۰=قیمت سهم پس از افزایش سرمایه

ریال۱۲۵۰=۱۰۰۰-۲۲۵۰=قیمت حق تقدم

 

 

افزایش سرمایه از محل صرف سهام

 

در روش سوم با سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیرهنویسی کلیه متقاضیان قرار میگیرد.

 

اکنون که با انواع افزایش سرمایه آشنا شدیم به یک سری از سوالات پر تکرار که در فکر سرمایه گذار می رسد می پردازیم

 

سوالات رایج

 

در چه صورت افزایش سرمایه شرکت به سهامداران تعلق میگیرد؟

افزایش سرمایه به سهامداری تعلق میگیرد  که در تاریخ  اجرای مصوبه،  مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر افزایش سرمایه، مالک سهام شرکت باشد ( به عبارتی دیگر سهم خود را تا زمان برگزاری مجمع نفروخته باشد)

اوراق جدید ناشی از افزایش سرمایه شرکت را چگونه میتوان دریافت کرد؟

معمولا این اوراق (حق تقدم و سهام جایزه) به صورت خودکار پس از چندماه در پورتفوی سرمایه گذاری قابل مشاهده خواهد بود اما برای اطلاع از نحوه و زمان دریافت اوراق میتوان با امور سهام شرکت مربوطه ارتباط برقرار کرد.

سهامداران فعلی چگونه از تصمیم شرکت برای افزایش سرمایه مطلع میشوند؟

بعد از به تصویب رسیدن افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده توسط سهامداران، این در روزنامه کثیرالانتشاری که به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شده، منتشر میشود تا همه سهامداران از این تصیم مطلع شوند. البته در سایت کدال به نشانی www.codal.ir  هم این آگهی منتشر می شود.

چگونه باید حق تقدم خود را به سهم تبدیل بکنم؟

فرم استفاده از حق تقدم را در مهلت تعیین شده (که معمولا 60 روز است ) تکمیل و برای شرکت ارسال کنید. (این فرم هم در سایت شرکت و هم در سایت کدال موجود است) بنابراین علاوهبر تکمیل فرم، به ازای هر حق تقدم ، مبلغ 100 تومان (قیمت اسمی سهام) را به حساب شرکت واریز نمایید تا سهام جدید، به نامتان صادر شود.

نمی خواهم حق تقدم خود را به سهم تبدیل بکنم . آیا امکان فروش آن فراهم است؟

پس از انتشار حق تقدم، چندین روز وقت (که معمولا 60 روز است) برای فروش و یا حتی اضافه کردن (خرید) حق تقدم جدید دارید.

به هر دلیلی نه توانستم حق تقدم خود را بفروشم و نه فرم استفاده از حق تقدم را پر کردم حال باید چه کنم؟

برخی از سهامداران ممکن است به علت عدم اطلاع از افزایش سرمایه شرکت و یا هر دلیل دیگر، در مهلت تعیین شده هیچ اقدامی نکنند. در این حالت، شرکت پس از پایان مهلت مقرر، حق تقدم باقیمانده را با قیمت روز بازار، در بورس فروخته و مابه التفاوت قیمت اسمی و قیمت بازار را به حساب سهامدارانی که از حق تقدم خود استفاده نکرده اند، واریز میکند.

آیا شرکت می تواند کاهش سرمایه هم بدهد؟

اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه خود کاهش دهد.

امید است با مطلب فوق گامی در جهت ارتقاء آموزشی شما در بازار سرمایه برداشته باشم.